واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

انواع رنگ های مجاز خوراکی

انواع رنگ های مجاز خوراکی

Various kinds of permitted food colors

8

به عنوان رنگ دهنده  در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد