واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

بی کربنات سدیم (جوش شیرین)

 

بی کربنات سدیم(جوش شیرین)

Sodium Bicarbonate

12

جوش شیرین در صنایع غذایی بعنوان مزه دهنده ترش و نوعی نگهدارنده کاربرد دارد