واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

ثعلب

ثعلب (CMG)

Salep

a (2)

به عنوان پایدار کننده در بستنی و شیرینی پزی استفاده می شود