واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

شیر خشک

شیر خشک

Milk powder

z (2)

در صنایع لبنی به عنوان قوام دهنده استفاده می شود