واردات و پخش مواد اولیه صنایع غذایی

پودرگوارگام

پودرگوارگام

Guar gum powder

er (2)

کاربرد این ماده در صنایع به عنوان عامل ژله کننده و افزایش غلظت است و گاهی هم عامل کلودینگ ، چسباننده و پایدار کننده و گاه جهت حفظ رطوبت موجود در فیبرهای محصول می باشد